NPK材料处理器

材料加工商

NPK的材料处理器是用于混凝土,钢铁和钢筋处理,建筑和桥梁拆除和回收的有效解决方案。
M系列 载体重量 单位重量
M20G. 40000 - 50000磅 4520磅
M20K. 40000 - 50000磅 4530磅
M20S. 40000 - 50000磅 4355磅
M28G型 50000 - 80000 LB 6850磅
M28K型 50000 - 80000 LB 6900磅
M28S型 50000 - 80000 LB 6400磅
M35G. 60000 - 80000 LB 7544 LB.
M35K. 60000 - 80000 LB 7831磅
M35s. 60000 - 80000 LB 7400磅
M38克 66000 - 110000 LB 9100磅
M38K型 66000 - 110000 LB 9370 LB.
M38S. 66000 - 110000 LB 8450磅
和专家交谈
*
*
*
*

向我发送电子邮件通信对折扣和特别优惠。我可以随时选择。
找到位置
>
经销商发现者地图