John Deere废物设备

废物装备

用于处理浪费的目的。

John Deere废物处理设备专门设计,以满足移动固体废物的挑战。任何易受损坏的东西都被密封,移动,重新排出或工程化,以保持垃圾和湾损坏。
换衣员 额定功率 经营权重 追踪地面
850k wh 200 HP @ 1800 rpm 48906 LB. 129 in.
装载机 额定功率 突破力量 经营权重
524K WH. 146 HP @ 1800 rpm 34311 LB.
544K WH. 167 HP @ 1900 rpm 35729 LB.
624K WH. 198 HP @ 1800 rpm 39549 LB.
644K WH. 232 hp @ 1700 rpm 48596 LB.
724k wh 264 HP @ 1800 rpm 50786磅
744k wh 304 HP @ 1500 rpm 66263 LB.
和专家交谈
*
*
*
*

向我发送电子邮件通信对折扣和特别优惠。我可以随时选择。
找到位置
>
经销商发现者地图